Regulamin promocji

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (,,Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (“Promocji”) prowadzonej pod nazwą „Wideowizytówka”, która polega na nagrywaniu krótkich filmów wideo promujących usługę/biznes/osobę/miejsce.
 1. Organizatorem Promocji jest Loff Studio Sp. z o.o, adres: ul. Centralna 41A, w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Krakowa w Krakowie, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000870249, NIP 675173903, REGON: 387547030 („Organizator”).
 1. Treść Regulaminu jest dostępna w biurze sprzedaży Organizatora na ul. Centralnej 41A w Krakowie, natomiast informacje o promocji udostępnione są również na stronie internetowej www.wideowizytowka.pl oraz w portalu społecznościowym Facebook na koncie “wideowizytowka.pl”.
 1. Promocja „Wideowizytówka” nie łączy się z innymi Promocjami Organizatora.

2. Czas trwania Promocji

 1. Promocja „Wideowizytówka” obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31.12.2021 roku. 
 1. Organizator może przedłużyć czas trwania Promocji, poprzez udostępnienie informacji w tym zakresie na stronie internetowej www.wideowizytowka.pl lub na profilu wideowizytówka.pl w portalu społecznościowym Facebook.

3. Zasady Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka z osobowością prawną (typu spółka) oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie (,,Uczestnik Promocji”/Uczestnik).
 1. Promocja polega na stworzeniu Pakietu Usług pod nazwą: “Wideowizytówka Opcja Komfort”, “Wideowizytówka Opcja Premium” i “Wideowizytówka Opcja Otwarta”. Opłaty za powyższe pakiety usług wyglądają następująco – “Wideowizytówka Opcja Komfort” 499zł netto, “Wideowizytówka Opcja Premium” 899zł netto, “Wideowizytówka Opcja Otwarta” podlega osobnym ustaleniom, jednak jej kwota nie może być niższa, niż 499zł netto. Do ceny każdego Pakietu Usług należy doliczyć podatek 23% VAT.
 1. Dodatkowe usługi:
 1. Do każdego Pakietu Usług Uczestnik może dobrać jedną lub kilka z poniższych usług: 1 wylot dronem (ujęcia realizowane z powietrza), rozszerzenie o dodatkowe 30 sekund filmu (z nagranego już materiału przy okazji realizacji wybranego i opłaconego Pakietu Usług lub z materiałów z baz zdjęć i wideo lub mix jednych i drugich) oraz 1 dodatkową lokalizację;
 2. Kwota za dodatkową usługę lub usługi jest doliczana do standardowej ceny wybranego przez Uczestnika Pakietu Usług wymienionej w § 3 nr 2 niniejszego regulaminu;
 3. Cena za każdą z wyżej wymienionych usług wynosi 99zł netto. Do każdego pakietu można dobrać dowolną ilość dodatkowych opcji, a kwota końcowa zostanie powiększona o cenę jednostkową (99zł netto) przemnożoną przez ilość wybranych dodatkowych usług. Do kwoty należy doliczyć podatek 23% VAT.
 1. Uczestnik:
 1. dokona zakupu wybranego Pakietu Usług z ewentualnymi dodatkowymi usługami poprzez formularz na stronie internetowej  www.wideowizytowka.pl i opłaci wybrany przez siebie Pakiet Usług poprzez system płatności internetowych, na zasadach określonych w treści Regulaminu Promocji zamieszczonego na stronie Wideowizytówka – https://wideowizytowka.pl/ albo w biurze Organizatora Promocji, Loff Studio Sp. z o.o. przy ul. Centralnej 41A w Krakowie a następnie
 2. zawrze z Organizatorem umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich, której przedmiotem będzie produkcja filmu wideo zgodnego z opłaconym pakietem i ewentualnymi opcjami dodatkowymi

albo

 1. Uczestnik, bez pośrednictwa systemu rezerwacji opłaci wybraną opcję i zawrze z Organizatorem umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich, której przedmiotem będzie produkcja filmu wideo zgodnego z opłaconym pakietem i ewentualnymi opcjami dodatkowymi. a następnie
 2. zawrze z Organizatorem umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich, której przedmiotem będzie produkcja filmu wideo zgodnego z opłaconym pakietem i ewentualnymi opcjami dodatkowymi;
 3. Organizator wyznaczy najbliższy możliwy termin nagrań; przy czym termin nagrań nie będzie odleglejszy od daty podpisania umowy, niż 20 dni roboczych;
 4. Okres, w którym zostanie dostarczony przedmiot umowy, to 10 dni roboczych liczonych od momentu zakończenia nagrań na rzecz przedmiotu umowy;
 5. Uczestnik Promocji zobowiązuje się wnieść opłatę za wybrany Pakiet Usług z ewentualnymi dodatkowymi usługami maksymalnie do 10 dni roboczych przed wyznaczonym terminem nagrań, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej;
 6. Opłaty powiększonej o podatek VAT w wysokości 23% należy dokonać na konto bankowe LOFF STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 75 1090 0088 0000 0001 4722 4492;
 7. Uczestnikowi przysługują 3 poprawki do otrzymanego filmu (w tym poprawki do treści, tekstu, animacji i muzyki), które zostaną zgłoszone drogą mailową na adres: bartosz@loffstudio.pl; Uczestnik zgłosi poprawki nie później, niż do 10 dni roboczych od momentu przekazania gotowego filmu; Organizator wykona poprawki nie później, niż do 3 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości e-mail zawierającej owe poprawki;
 8. Organizator zastrzega, iż brak zgłoszenia poprawek do 10 dni roboczych od dnia wysłania materiału Uczestnikowi eliminuje możliwość ich zgłoszenia w terminie późniejszym;
 1. Dokonanie zakupu na zasadach określonych w § 3 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 
 1. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 1. Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierający szczegółowe warunki Promocji dostępny jest w biurze Loff Studio Sp. z o.o. przy ul. Centralnej 41A w Krakowie.
 1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na potrzeby realizacji przedmiotu umowy.
 1. Pakiety Usług. 

1. Postanowienia ogólne dotyczące Pakietów Usług:

 • Organizator zobowiązuje się dostarczyć na miejsce nagrań odpowiednie oświetlenie, mikrofony, kamerę oraz inny sprzęt niezbędny do profesjonalnej realizacji nagrań filmowych, jak prompter czy tło typu “greenscreen”; 
 • Nagrania są realizowane w jeden dzień nagraniowy, jednym ciągiem, nie ma możliwości nagrań na raty czy realizacji części nagrań w terminie późniejszym;
 • Organizator zajmie się realizacją dźwięku oraz montażem materiału filmowego trwającego maksymalnie 30 sekund; użyje podkładu muzycznego z komercyjną licencją;
 • Organizator wykona animacje tekstu i haseł w celu uatrakcyjnienia formy przekazu;
 • Uczestnik Promocji zadecyduje, czy nagrania mają odbyć się w przestrzeni zastanej (np. biurze), czy w warunkach studyjnych, na tle typu “greenscreen”;
 • Jeżeli Uczestnik Promocji zdecyduje się na nagrania studyjne na tle typu “greenscreen”, Organizator Promocji zobowiązuje się wypełnić tło materiałami z bazy zdjęć stockowych do użytku komercyjnego lub materiałami przesłanymi przez Uczestnika Promocji;
 • Uczestnik Promocji może przesłać Organizatorowi materiały własne w celu użycia ich w filmie i stworzeniu z nich tzw. “przebitek”, bądź tła na greenscreenie;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia użycia materiałów przesłanych przez Uczestnika, jeżeli w ocenie Organizatora będą one złej jakości;
 • Uczestnik Promocji przesyłając materiały własne przyznaje, iż jest posiadaczem praw autorskich do ich wykorzystania komercyjnego;
 • Organizator użyje do filmu zdjęć, filmów i muzyki z licencją komercyjną pochodzące z baz stockowych;
 • każdy Uczestnik Promocji po wniesieniu opłaty i podpisaniu umowy otrzyma materiały szkoleniowe na temat przygotowania tekstu prezentacji swojego biznesu oraz przygotowania się do wystąpienia przed kamerą;
 • Każdemu Uczestnikowi przysługuje redakcja tekstu, w tym celu Uczestnik Promocji prześle do Organizatora tekst swojego wystąpienia (prezentacji przed kamerą) nie później, niż do 5 dni roboczych przed planowanym terminem nagrań; W przypadku wysłania tekstu w terminie późniejszym, redakcja tekstu nie będzie możliwa. 
 • Organizator na podstawie tekstu przesłanego przez Uczestnika przygotuje wyróżnione animacją hasła, które pojawią się w filmie Wideowizytówka; Hasła zostaną przedstawione razem z gotowym filmem, Uczestnik ma prawo skorzystać z możliwości zgłoszenia poprawek do haseł, przy czym poprawki te wliczają się w ogólną liczbę 3 poprawek do filmu; 
 • Uczestnik Promocji pokrywa koszty własne dojazdu do lokalizacji, w której odbywają się nagrania;
 • Organizator Promocji pokrywa koszty własne dojazdu i transportu sprzętu oraz wynajem przestrzeni studia nagraniowego w Nowym Centrum Administracyjnym, budynek “S” przy ulicy Ujastek 1 w Krakowie;
 • Organizator Promocji zapewni możliwość zaparkowania auta na czas nagrań Uczestnikowi Promocji, jeżeli nagrania odbywają się w Nowym Centrum Administracyjnym, budynek “S” przy ulicy Ujastek 1 w Krakowie;
 • Uczestnik Promocji zobowiązuje się do umożliwienia komfortowych warunków pracy Organizatorowi, jeżeli nagrania będą realizowane w lokalizacji wyznaczonej przez Uczestnika (tj. zapewnienie miejsca parkingowego możliwie najbliżej miejsca nagrań, niezbędnych zezwoleń na nagrywanie, jeżeli są wymagane w danym miejscu, przestrzeń niezbędną do rozstawienia sprzętu do nagrań oraz zapewnienie dogodnych warunków, w tym ciszy, podczas nagrań).
 • Jeżeli Uczestnik nie dopełni umożliwienia komfortowych warunków pracy Organizatora w lokalizacji przez siebie wyznaczonej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagranego materiału, w tym np. hałas czy szum w tle, jakie pojawią się podczas nagrań;
 • Lokalizacja lub lokalizacje wskazane przez Uczestnika Promocji muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Organizatora; Lokalizacja lub lokalizacje wyznaczone przez Uczestnika Promocji muszą znajdować się na terenie gminy Kraków, chyba, że strony zgodnie postanowią inaczej.
 

2. Postanowienia dotyczące Pakietu Usług “Opcja Komfort”:

 • nagrania odbywają się w jednej lokalizacji; chyba, że Uczestnik dobierze dodatkową usługę dodatkowej lokalizacji oraz wniesie stosowną opłatę; jeżeli Uczestnik wybierze więcej, niż jedną lokalizację, nagrania odbędą się jednego dnia, chyba że Organizator postanowi inaczej;
 • nagrania zostaną zrealizowane albo w lokacji wskazanej przez Uczestnika Promocji albo w studio nagraniowym Nowe Centrum Administracyjne, budynek “S” przy ulicy Ujastek 1 w Krakowie albo w innym studio nagraniowym wyznaczonym przez Organizatora. 
 • Koszt Pakietu Usług “Opcja Komfort” wynosi 499 zł netto, do ceny należy dodać podatek 23% VAT;
 • Uczestnik Promocji może skorzystać z dodatkowych usług szczegółowo określonych w punkcie 3 w § 3.

3. Postanowienia dotyczące Pakietu Usług “Opcja Premium”

 • W porozumieniu z Organizatorem Uczestnik Promocji wyznaczy 4 lokalizacje nagrań na terenie Gminy Kraków;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia logistyki i kolejności nagrań oraz rozplanowanie nagrań godzinowo;
 • Wszystkie lokalizacje muszą zostać nagrane w jeden dzień zdjęciowy; chyba że Organizator zdecyduje inaczej;
 • Koszt Pakietu Usług “Opcja Premium” wynosi 899 zł netto, do ceny należy dodać podatek 23% VAT;
 • Uczestnik Promocji może skorzystać z dodatkowych usług szczegółowo określonych w punkcie 3 w § 3.

4. Postanowienia dotyczące Pakietu Usług “Opcja Otwarta”

 • Szczegóły dotyczące nagrań i opcji zawartych w tym Pakiecie Usług podlegają indywidualnym ustaleniom Organizatora z Uczestnikiem;
 • Uczestnik wybierając tę opcję określi swoje oczekiwania względem Przedmiotu Promocji “Wideowizytówka”, tym samym wyrażając zgodę na przedstawienie mu indywidualnej oferty cenowej;
 • cena Pakietu Usług nie może być niższa, niż 499zł netto; do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT;
 • indywidualna oferta zostanie przedstawiona nie później, niż do 5 dni roboczych od momentu określenia przez Uczestnika Promocji swoich oczekiwań względem Przedmiotu Promocji;
 • zapytanie ofertowe Uczestnik skieruje w formie pisemnej na adres e-mail: bartosz@loffstudio.pl;

4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2021 roku i obowiązuje w czasie trwania Promocji.
 1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 1. Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu oraz jego akceptacją.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.
 1. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji a Uczestnikiem Promocji rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny